הסכם ממון

הסכם ממון הינו הסכם המסדיר את כל ענייני חלוקת הרכוש בבמועד פקיעת הנישואין באופן הרצוי לבני הזוג ולאו דווקא על פי הקבוע בחוק. במידה ונושא חלוקת רכוש לא הוסדר במסגרת הסכם ממון, שהרי חלוקת הרכוש תתבצע על בסיס חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1983, זהו חוק זה מסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרים של פקיעת הנישואין ושם נקבע כי כל הנכסים והרכוש שנצבר במהלך הנישואין יתחלק שווה בשווה בין בני הזוג עם פקיעת הנישואין פרט למתנות, ירושות ופיצויים בגין נזקי גוף. סעיפי חוק זה חלים אך ורק על אותם זוגות שנישאו לאחר יום 1/1/74.
הסכמי ממון אשר נערכים בין בני זוג טרם נישואיהם מהווים למעשה הצהרת כוונות ומשמשים כמעין כתובה אזרחית צופה פני עתיד. להסכמי ממון חשיבות רבה ובכוחם למנוע מלחמות גירושין ממושכות ויקרות, להגן על רכוש משפחתי ולהפחית את הסיכון לסחטנות כלכלית ולעגינות. אך למרות התגברות המודעות לחשיבות החתימה על הסכם ממון וחרף התרחבות התופעה היא עדיין איננה נפוצה בחברה הישראלית ואיננה עניין סטנדרטי ומקובל במדינת ישראל.
למרות הסברה  הנפוצה והמטעה, הסכם ממון אינו שולל שיתוף בנכסים ואין כל מניעה לקבוע בהסכם ממון שיתוף מלא בכל הנכסים שיצברו במהלך חיי הנישואים.

הסכם ממון יכול להיחתם במספר מועדים:

· טרם הנישואין-יאומת על ידי רושם הנישואין כאמור לפי סעיף 2(ג) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1983, או לחילופין על ידי נוטריון כאמור לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון.

· במהלך הנישואין- טעון אישורו של בית משפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני.

· בפקיעת הנישואין (בהליך הגירושין)- טעון אישור של בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני.

יודגש ויוער כי ניתן לשנות את תוכנו של הסכם הממון בכל עת ובתנאי שהשינויים נערכים על דעת שני הצדדים. כל אישור ושינוי בתוכן הסכם הממון מחייב אישור בית המשפט או בית הדין הרבני.
אישור הסכם ממון בבית משפט נועד להבטיח את גמירות הדעת של שני הצדדים. החוק מבקש למנוע מקרים בהם אחד הצדדים נאלץ לחתום על הסכם שאינו מגיע מהסכמה מלאה. האישור מתבצע לרוב בנוכחות שני הצדדים כאשר במהלך הדיון בבית המשפט, השופט מסביר לצדדים את משמעות ההסכם והשלכותיו ובודק כי הם חתמו עליו בהסכמה מלאה ומבחירה חופשית.

נישואין שניים "פרק ב'"- זוגות המתחילים את פרק ב´לחייהם מודעים הרבה יותר לחשיבותו של הסכם ממון מזוגות שנישאים בפעם הראשונה. כאשר מדובר בנישואין שניים, גדלה חשיבות עריכת הסכם ממון על ידי עורך דין, שכן בדרך כלל, לכל אחד מהצדדים רכוש וממון משלו שברצונו להוריש בסופו של דבר לילדיו. בהיעדר הסכם ממון ובנלווה לכך צוואה, עלול אחד מבני הזוג, במקרה של פירוד או פטירה, לתבוע ולקבל נכסים ושלא הייתה לגביהם כוונת שיתוף ובכך לפגוע בזכויותיהם העתידיות של ילדי בן הזוג השני.

ידועים בציבור - עבור ידועים בציבור, אשר אינם מתכוונים להנשא, הסכם ממון יכול להגן על הרכוש אשר כל אחד מבני הזוג צבר. כמו כן ניתן לקבוע את אופן החיים המשותפים וכן כיצד תבוצע ההפרדה בינהם בעת הפירוד –
כיצד יתחלק הרכוש שייצבר ביחד, תשלום המזונות ומשמורת הילדים.

סיכום-הסכם הממון צריך להיעשות בכתב. הסכם ממון מחייב את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או את אישור בית הדין הרבני או נוטריון (על פי מועד חתימת ההסכם) על מנת שיהיה תקף. הליך אישור ההסכם הינו מהיר.
אין לקבוע בהסכם הממון עניינים שאינם רלבנטיים כגון: מזונות ילדים, חינוך וכיו"ב. הסכם ממון צריך לכלול את המועד בו יחולק הרכוש על פי ההסכם. הסכם ממון צריך לכלול את הנכסים מכל מין וסוג שהוא אשר הצדדים אינם מעוניינים כי יחולקו ביניהם עם פקיעת הנישואים. כל נכס אשר הוצא מהסדר איזון המשאבים על פי חוק, וצויין כנכס או כרכוש השייך בלעדית לאחד הצדדים, לא יאוזן ולא יילקח בחשבון בלצורך הסדר איזון המשאבים בן בני הזוג. הסכם ממון אינו שולל בהכרח שיתוף בנכסים. נכסים אשר לא צויינו בהסכם כשייכים בלעדית לאחד הצדדים, ואשר לא הוצאו במפורש מתחולת הסדר איזון המשאבים, אזי שוויים יאוזן בין הצדדים עם פקיעת הנישואים ויחולק שווה בשווה בין הצדדים.

** הטקסט כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

*** דברי ההסבר המפורטים לעיל פורטו באופן חלקי וכללי ובשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק.

**** הכתוב לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין

 
info@ofraabulafia-law.com
משרד: המלאכה 2/א, איזור התעשיה, רעננה
טלפון: 09-7743406 פקס: 09-9708018