הפרת הבטחת נשואין

הפרת הבטחת נישואין אינה חלק מענייני נישואין ולכן היא אינה נדונה בבית הדין הרבני והבטחה עדיין אינה מקנה לצדדים מעמד של נשואים ו/או זכויות כלשהן המוקנות לזוגות הבוחרים להתחייב בקשר של נישואין' אי לכך, הערכאה אליה יש להגיש תביעה בגין הפרת הבטחת נישואין היא בית המשפט האזרחי הפוסק לאור עקרונות המשפט האזרחי. על הפרה של הבטחת נישואין ניתן לתבוע פיצויים כבכל הפרת חוזה אחר וזאת בשל הסתמכות הצד המובטח, הנזקים הכספיים שנגרמו ובשל עגמת נפש.מדובר בעילת תביעה חוזית ועל מנת להכניס את הבטחת הנישואין לתחום דיני החוזים, יש להוכיח כי בפועל אכן התקיימו יחסים חוזיים , יש לבחון את הסתמכות הצדדים, את גמירות דעתם ואת נושא ההפרה בכללותה , בהתאם לחוק החוזים [חלק כללי], התשל"ג – 1973.

ניתן להגיש תביעה מכוח עילת התרמית לפי סעי' 56 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. התביעה תתבסס על דיני נזיקין והפיצויים להם יהיה התובע יהיו בהתאם לדינים אלו. כלומר פיצויים שכל ייעודם הינו להשיב את מצבו של התובע לקדמותו. ברור ונהיר כי לא ניתן לתבוע סעד של אכיפה ולא ניתן להכריח את הנתבע/ת להינשא ו"לקיים" את " ההבטחה לנישואין". כל שניתן לעשות הוא לתבוע פיצויים. רק במקרים מאד מיוחדים וקיצוניים יפסוק בית המשפט לטובת התובע פיצויים לא ממוניים, כלומר פיצויים בגין סבל, עוגמת נפש או צער , על פי רוב הפיצוי שינתן יקבע על פי נזק ממוני ספציפי ומוכח.

מדובר בסיטואציה מיוחדת כשעל המאזניים מונחים מחד: חירות הפרט לנישואין, והכרה באוטונומיה של הפרט להתקשרות, בין היתר עפ"י חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ומאידך מהצד השני של המאזניים תונח אותה הבטחה שניתנה לנישואין והזכות לפיצוי של צד הנפגע בגין הפרתה, שכבר נאמר כי "חירות הנישואין אינה מקנה חירות לגרימת נזק לאנשים אחרים"... "בניגוד להסכם ידידות גרידא, כרוכה הבטחת נישואין בהיבטים רכושיים, והיא מהווה הכנה לקשר משפטי מובהק,הוא קשר הנישואין" ד' פרידמן, נ' כהן חוזים (כרך א), עמוד 370.. .למותר לציין כי לא כל התנהגות נחשבת כהבטחה לנישואין, יחסים טרום נישואין רבים עלו על שרטון, ולא ניתן לומר כי כל צד מפר, חייב בפיצויים כלפי זה שהפר כלפיו את ההסכם. בפס"ד שניתן בתיק בע"א 5258/98; נכתב כך : "לא כל אמירה או הבעת תקווה או כוונה הצופות פני עתיד שקולות כהבטחת נישואין ולא כל התנהגות המצביעה על רצון להמשכיות הקשר וצפויה להתמיד בו לטווח עתידי, שקולה כמחוייבות לנישואין..."..

תביעה בעילה של "הפרת. הבטחה לנישואין", קשה להוכחה וביסוסה מצויה בתחום הראיות , אשר על כן יבחן בית המשפט כל מקרה לגופו תוך מתן דגש על ראיות חיצוניות אובייקטיביות. כלומר לא ניתן לטעון להבטחת נישואין שניתנה בסיטואציה "שבינו לבינה". את הטענה כי ניתנה הבטחה לנישואין יש לגבות באמצעות ראיות שונות : כגון- הזמנות לחתונה, הזמנה/תשלום לאולם האירועים, עריכת מסיבת אירוסין וכו'. בשל אופייה של העילה, נדרש לשם הוכחתה רף הוכחה גבוה ובעל משקל מיוחד. קרי: יש להוכיח כי ההבטחה לנישואין חרגה מאמירה בין בני זוג והיא למעשה אמירה מחייבת ובעלת השלכות שהביאה להסתמכות הצד השני וגרמה לנזק ' יש לבחון האם באמת השתכללה ההבטחה לכדי חוזה משפטי מחייב בין הצדדים . הבטחה הופכת להסכם מחייב כאשר התובע מצליח להוכיח כי הסתמך על ההבטחה ונקט בפעולות שונות בהסתמך על אותה הצעת נישואין (אירוסין, הזמנת שמלת כלה, פתיחת תיק ברבנות, גירושין וכו').

יוער כי גם אם כל אחד מהצדדים היה נשוי לבני זוג אחרים, אין בעובדת היותם נשואים כדי לשמוט את הקרקע מתחת לתביעתם. ההבטחה או הסכם להינשא, כשאחד הצדדים בו הוא אדם נשוי, אינו בטל בשל היותו נוגד את תקנת הציבור. אותו/ה תובע/ת זכאי/ת לפיצויים מהנתבע/ת בגין אותם הנזקים הממוניים והלא ממוניים (לעיתים רחוקות גם עבור הנזקים הנפשיים) שנגרמו לה.

יוער ויודגש כי יש צורך בהוכחה של כוונת נישואין אמיתית, ובהצעה ספציפית ואין להתייחס לכל הבעת רעיון, אמירה או הצהרה כאל כוונה למיסוד הקשר והשתכללותו לכדי נישואין בין הצדדים. כמו בכל תביעה, מוטל נטל ההוכחה על התובע/ת שכן "המוציא מחברו עליו הראייה", כלומר על הטוען להפרת הבטחת הנישואין להוכיח כי התקיימה הצעת נישואין מפורשת וניתנה הסכמה מפורשת לאותה הצעת נישואין.

משפטנים רבים סבורים יש לפעול לביטולה של עילת "הפרת הבטחת נישואין", בטענה כי מדובר בפלישה גסה לתחום אינטימי בו לכל אחד מהצדדים נתונה האופציה לחזור בו מבלי להיות חשוף לאיום התביעה הנזיקית.

בפסיקה התרחש תהליך מעניין , ניתן לראות את השינוי והמעבר מגישה המצדדת באי התערבות בהסכמים הנכרתים בתוך המשפחה לגישה שאיננה שוללת על הסף בשנות ה- 80 ניתן פס"ד גרדוס את גרדוס במסגרתו נידון תוקפו של הסכם שנערך בהתכתבות לאחר הגירושין שלהם. בפס"ד שניתן ע"י השופטת כבן-פורת הוכרה כוונת הצדדים ליצירת יחסים משפטיים מחייבים, אך בסופו של יום נידחתה התביעה בשל נימוקים טכניים.

בשנות ה-90 בפס"ד נחמני נגד נחמני דן בית המשפט אפשרות לאכוף על הגבר את קיום התחייבותו להשתתף בהפריה חוץ גופית, למרות שבינתיים נפרדו הצדדים וחדלו מלתפקד כבני זוג. חבר השופטים נחלק בדעותיו והמחלוקת כו87לה נסובה סביב ההסכם שניכרת בין הצדדים. יודגש כי גם אותם שופטים שדחו את עתירת האישה, עשו זאת בהתבסס על טיעונים חוזיים.

ב- 13/7/2004 ניתן פס"ד בע"א 5258/98 משמעותי של בית המשפט העליון בסוגיה של הפרת הבטחת הנישואין בפסק דין תקדימי זה הוחלט כי דיני חוזים תקפים גם במקרה של הבטחת נישואים של גבר לאשה עמה היה בקשר מחוץ לנישואים.גבר נשוי שהפר את הבטחתו לאשה אחרת כי יינשא לה, חוייב בתשלום פיצוי על הפרת הבטחתו על פי דיני החוזים. כך קבע בית המשפט העליון בפסק דין תקדימי, העוסק בשאלת תוקפם של דיני החוזים לנושא הבטחת נישואים. השופטים החליטו בדעת רוב של אהרון ברק ואילה פרוקצ'ה, כנגד דעת מיעוט של השופט אליעזר ריבלין

דיני החוזים בישראל חלחלו אל תוך התא המשפחתי ולכן בית המשפט מכיר בחוזים הקובעים את אופי יחסי ממון בין הצדדים, הוא מכיר בהסכם בין ידועים בציבור, הסכם לחיים משותפים, עריכת נישואים אזרחיים מחוץ לישראל ולחובת המזונות שחוזה זה עשוי להצמיח. באמצעות ההכרה בהסכמים שונים המצויים בתחום המשפחה מבטיח בית המשפט הגנה משפטית גם לאותם נפגעים המצויים במעגל המשפחתי.

,לקבל את ערעורה של האשה ולבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שם נקבע כי הפרת הבטחה כזו מצד הגבר הנשוי אינה גוררת תשלום פיצויים מאחר שמלכתחילה מדובר בהבטחה המנוגדת לתקנת הציבור. השופט אהרן ברק קבע בפסק הדין כי "המשפט איננו יכול להיות אדיש להסכם נישואים ואינו צריך להשאיר הסכמה כזו במשבצת המעניקה חופש החלטה לכל אחד מהצדדים. הן מאחר שהפרת ההבטחה להינשא עשויה לגרור נזק לצד השני והן מאחר שדיני החוזים בישראל אינם נעצרים על סף הבית המשפחתי וכך למשל מכיר המשפט בחוזי יחסי ממון ובחוזי שיתוף נכסים בין בני זוג".

*מאמר זה משמש למידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אין מטרתו לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

*אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.

*הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד.

 
info@ofraabulafia-law.com
משרד: המלאכה 2/א, איזור התעשיה, רעננה
טלפון: 09-7743406 פקס: 09-9708018