חוק יחסי ממון בן בני זוג (תיקון מס' 4), התשס"ח – 2008

בתחילת חודש נובמבר 2008 אישרה כנסת ישראל בקריאה ראשונה ושנייה את התיקון לחוק יחסי ממון. על פי התיקון ניתן יהיה לחלק את הרכוש בין בני הזוג עוד בטרם פקיעת הנישואין ומתן הגט בבית הדין הרבני.

עד לתיקון זה, ניתן היה לחלק את הרכוש בין בני הזוג רק לאחר מתן גט בפועל. כלומר על מנת שהאשה תוכל לקבל את הרכוש המגיע לה על פי חוק, היה עליה ראשית להתגרש ובכך למעשה לוותר על תשלומי מזונות אשה (על פי ההלכה הבעל מחויב, בכפוף לתנאים מסוימים בתשלומי מזונות אשה, רק עד למועד מתן הגט) .

העובדה כי חלוקת הרכוש התבצעה והתאפשרה רק לאחר מתן הגט בבית הדין הרבני, הפכה כלי ואמצעי סחטנות של גברים את נשותיהם במאבק הגירושין : מתן גט אך ורק בתמורה לויתורים רכושים של האשה על זכויות המגיעות לה על פי חוק.


איזון משאבים –

במקרה של פקיעת הנישואין, (גירושין או מות אחד מבני הזוג), זכאי כל אחד מבני הזוג, (או יורשיו במקרה של מוות),  למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג גם אותם נכסים הרשומים על שם אחד מבני הזוג בלבד וכן יאוזנו נכסים נוספים של בני הזוג כגון:  פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות זכויות עתידיות לפנסיה. יודגש כי גם במקרה בו האישה לא עבדה במשך שנות הנישואין, היא זכאית למחצית מכל הזכויות שצבר בן זוגה מעבודתו, במשך תקופת נישואיהם. איזון המשאבים יתבצע לאחר הפחתת החובות (לבנקים, משכנתא וכו').

נכסים שלא יכללו במסגרת איזון המשאבים הינם :

1-    גמלה שמקבל אחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי או ע"פ פס"ד או חיקוק בשל נזק גוף, או מוות; 
2-    נכסים שקיבל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין במתנה או בירושה.
3-    נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין.
4-    נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

חוק יחסי ממון בן בני זוג (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 סעיף 5  לחוק בא לתקן עיוות ועוול ממושך ומשמעותו כי נשים לא יצטרכו לוותר על זכויותיהן הכלכליות כתנאי לקבלת גט, הפערים הכלכליים בין הצדדים מצטמצם, משום  שכעת פרק הזמן בו האישה צריכה להמתין לקבלת החלק המגיע לה מתוך הרכוש המשותף, איננו מותנה בגחמותיו של בן זוגה. וכך נקבע בתיקון החדש:

בני זוג יכולים לאזן את המשאבים לפני סיום הנישואים במקרים אלה:

1- חלפה שנה מיום שנפתחו הליכים משפטיים לסיום הנישואים או לחלוקת הרכוש.

2- קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת במשך תקופה מצטברת של תשעה  חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה;

3-  ניתן אף לקצר את התקופה, בהחלטה שיפוטית במקרים של אלימות במשפחה, כגון הגשת כתב אישום על אלימות או הוצאת צו הגנה. 

4- בית המשפט או בית הדין שנתן פסק דין לאיזון המשאבים יכול:
לדרוש כתנאי לביצוע פסק הדין שבן הזוג שביקש את פסק הדין יפקיד כתב הסכמה להתרת נישואין, כולל כתב הסכמה למתן גט או לקבלת גט.

5-בית המשפט רשאי- לעכב את ביצוע פסק הדין  אם נראה לו  שהמבקש פועל בחוסר תום לב בעניין התרת הנישואין.

6-איזון בנסיבות מיוחדות - בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי בית המשפט לחרוג מאופן איזון המשאבים הרגיל ולקבוע כי  נכסים נוספים לא יאוזנו בין בני הזוג או לחילופין יכול בית המשפט לקבוע כי יש לכלול בסך הנכסים ברי האיזון גם נכסים שהיו בבעלות רק אחד הצדדים לפני הנישואין, או שקיבל במתנה או בירושה; או לקבוע שהאיזון הכספי לא יהיה מחצה מול מחצה אלא ביחס אחר; או לראות בנכס שאחד מבני הזוג מכר או נתן במתנה, לצורך האיזון, כאילו הוא עדיין בבעלות אותו צד. איזון שכזה יכול להתבצע למשל תוך התחשבות גם לדוגמא בכושר  ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג.

אין ספק כי התיקון לחוק מהווה בשורה של ממש לאלפי נשים שמצאו עצמן נתונות לסחטנות כלכלית מבישה ומשפילה. זהו תיקון לאחד מהעוולות והעיוותים הקשים שנוצרו במפגש שבין דיני הגירושין הדתיים ודיני המשפחה האזרחיים. כעת בתי המשפט לענייני משפחה יהיו רשאים לדון ולצצות על חלוקת הרכוש המשפחתי בר האיזון עוד לפני מתן הגט.

בעד הצעת החוק הצביעו 58 חברי כנסת והתנגדו לו 21 חברים.
את התיקון לחוק יזמו ח"כ מיכאל מלכיאור, ח"כ מנחם בן שושן, ח"כ עתניאל שנלר,
וח"כ זבולון אורלב.

*** דברי ההסבר המפורטים לעיל פורטו באופן חלקי וכללי ובשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק.

**** הכתוב לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין

 
info@ofraabulafia-law.com
משרד: המלאכה 2/א, איזור התעשיה, רעננה
טלפון: 09-7743406 פקס: 09-9708018